×

ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅުމަށް

 ކަސްޓަމްސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް - އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޝަރީފް

                                                                    +960 3322001

07:30AM to 23:00PM

ކަސްޓަމްސް ސަޕޯރޓް ސެންޓަރ

އީމެއިލް:[email protected]

 

އިންފޮރމޭޝަން  އޮފިސަރ

އާމިނަތު ލިއުސާ

ސުޕަރިންޓެންޑެންޓް

ފާޠިމަތު ނާހީން

ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

 

ފޯނު +960 7225121
އީމެއިލް: [email protected]

 

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،
ޑިސްޓްރިކްޓް: 20-02 ، ޕޯސްޓަލް ކޯޑް: 20250
މާފަންނު، މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު:  3322001 960+

 

ޑިޕާރޓްމެންޓް / ސެކްޝަން

އީމެއިލް

ފޯނު ނަންބަރު

ހއ. އުލިގަމް

[email protected]

7909 968

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

[email protected]

3334 293

ހދ. ހަނިމާދޫ

[email protected]

7925 418

ކ. ތިލަފުށި

[email protected]

3334 211

ކ. ތުލުސްދޫ

[email protected]

3334 258

ލ. ގަން

[email protected]

680 0716

ގއ. ވިލިނގިލި

[email protected]

3334 331

ސ. ގަން

[email protected]

3334 215

ސ. ހިތަދޫ

[email protected]

3334 218