×

ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅުމަށް

ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެހުރި ކަސްޓަމްސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

ޑެޕއިުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް -  އަބްދުﷲ ޝަރީފް

 

ހޮޓްލައިން: 1416

 

އިންފޮރމޭޝަން  އޮފިސަރސް

ފާތިމަތު ޝިފާޒާ
ސުޕަރިންޓެންޑެންޓް

އަލީ ވަހީދު
ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

 

ފޯނު:  3334193 960+
އީމެއިލް: [email protected]

 

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،
ޑިސްޓްރިކްޓް: 20-02 ، ޕޯސްޓަލް ކޯޑް: 20250
މާފަންނު، މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު:  3322001 960+

 

ޑިޕާރޓްމެންޓް / ސެކްޝަން

އީމެއިލް

ފޯނު ނަންބަރު

ހއ. އުލިގަމް

[email protected]

7909 968

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

[email protected]

3334 293

ހދ. ހަނިމާދޫ

[email protected]

7925 418

ކ. ތިލަފުށި

[email protected]

3334 211

ކ. ތުލުސްދޫ

[email protected]

3334 258

ލ. ގަން

[email protected]

680 0716

ގއ. ވިލިނގިލި

[email protected]

3334 331

ސ. ގަން

[email protected]

3334 215

ސ. ހިތަދޫ

[email protected]

3334 316