×

ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް އިންޑައިރެކްޓް ޓެކްސަސް އެންޑް ކަސްޓަމްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާ ދެމެދު ޕްރީ-އެރައިވަލް ކާގޯ ޑޭޓާ ބަދަލުކުރުމަށް އެމް.އޯ.ޔޫ  އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި!

ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް އިންޑައިރެކްޓް ޓެކްސަސް އެންޑް ކަސްޓަމްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާ ދެމެދު ޕްރީ-އެރައިވަލް ކާގޯ ޑޭޓާ ބަދަލުކުރުމަށް އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި!

<p style="text-align: justify;">ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް އިންޑައިރެކްޓް ޓެކްސަސް އެންޑް ކަސްޓަމްސް (ސީ.ބީ.އައި.ސީ - އިންޑިއާ) އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ... އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް