×

ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް 2022

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް 2022

<p>ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ޚާއްޞަ ހަފްލާއެއް ވަނީ 2022 ޖަނަވަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގ ގައި ބާއްވާފައެވެ. ... އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް 2022

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް 2022

<p>ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ޚާއްޞަ ހަފްލާއެއް ވަނީ 2022 ޖަނަވަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގ ގައި ބާއްވާފައެވެ. ... އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް