×

ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ކަސްޓަމްސްއިން "އެޑްވާންސް ރޫލިން"ގެ  ޙިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ކަސްޓަމްސްއިން "އެޑްވާންސް ރޫލިން"ގެ ޙިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި

<p>ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ގިންތި، ޑިއުޓީރޭޓް އަދި އޮރިޖިން ދުރާލާ އެނގޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ "އެޑްވާންސް ރޫލިންގ" ގެ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސް ... އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކަސްޓަމްސް ތަފާސް ހިސާބު - އޮގަސްޓް 2019

ކަސްޓަމްސް ތަފާސް ހިސާބު - އޮގަސްޓް 2019

<p>ފާއިތުވި އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖެއިން އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު 22 އިންސައްތަ ވަނީ ... އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް