×

ދަތުރުވެރިންނަށް

ޑިކްލަރޭޝަނާއި ހުއްދަތައް

މުދަލުގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ލައިސަންސްތައް

މުދަލުގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 31/79 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުން އަމިއްލަ ކުދިކުދި ބޭނުމަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަލަށް އެމުދަލުގެ އެފް.އޯ.ބީ އަގު 6000 (ހަހާސް) ރުފިޔާ ހަމަ ނުވާނަމަ އެއީ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރި މުދަލެއްކަމަށް ބަލައި ޑިއުޓީ އިނާޔަތް ދެވިދާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަ ހުންނަންވާނީ އެއެތެރެކުރެވޭފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައެވެ. އެނޫން ނަމެއްގައި ހުންނަ މުދަލެއްނަމަ އެމުދާ ބެލެވޭނީ އެއީ ވިޔަފާރި މުދަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެމުދަލަށް އާއްމު އުޞޫލުން ޑިކްލަރޭޝަން ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނެއެވެ.

އަމިއްލަ ކުދުކުދި ބޭނުމަށް އަމިއްލަ ނަމުގައި އެތެރެކުރެވޭ މުދާ ތަކުގެ ތެރެއިން އެމުދަލުގެ ކްއަންޓިޓީ ގިނަކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ފެންނަ ޙަލަތްތަކުގައި އެމުދަލަކީ 6000 (ހަހާސް) ރުފިޔާގެ މިންވަރު ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުދަލެއްނަމަވެސް އެމުދަލަށް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމް ފުރުވައި 6000 (ހަހާސް) ރުފިޔާގެ އިނާޔަތް ކަނޑާލައި އެމުދާ ވިޔަފާރި މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެއެވެ.

އަމިއްލަ ކުދިކުދި ބޭނުމަށް އެތެރެކުރެވޭ ނުދަލުގެ އެފް.އޯ.ބީ އަގު 6000 (ހަހާސް) މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ މުދާ އެތެރެކުރި ފަރާތުން އެމުދަލަށް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމެއް ފުރަށް ޖެހޭނެއެވެ އަދި އެހާލަތުގައި އެމުދަލުގެ ޑިއުޓިން 6000(ހަހާސް) ރުފިޔާގެ މިންވަރު އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

މިސާލަކަށް މުދަލުގެ އަގަކީ 10000 ރުފިޔާނަމަ 6000 ރުފިޔާ ކެނޑުމަށްފަހު ޑިއުޓި ނެގޭނީ 4000 ރުފިޔާ އިންނެވެ.

ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމް ފުރަށް ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އމަލަު ކުރާނީ އާއްމުކޮން ޑިކްލަރޭޝަން ޕްރޮސެސްގައި އަމަލު ކުރާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮމަރޝަލް އިންވޮއިސްއެއް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ކްރޫ އެންޑް ޕަސަންޖަރ ވެލްއޭޝަން ފޯމެއް ފްރައި މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.

 

ލައިސަންސް

 

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ލައިސެންސް ދިނުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވްލޮޕްމެންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ މަސައްކަތަކަށް ވިނަމަވެސް ޙިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ފަސޭހައަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ލައިސެންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

 

އަމިއްލަ ކުދިކިދި ބޭނުމަށް ތަކެތި އެތެރެކުރާފަރާތްތަކަށް ލައިސެންސް ދޫކުރުމުގައި އެތެރެކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާނެއެވެ. އަދި ލައިސެންސް ކަސްޓަމްސް އިން ހެދިދާނެތޯ ނިންމާނީ އެވަގުތު ޑިއުޓީއެއްގެ އިން އޮފިޝަރ އިންޗާރޖެކެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ހުންދަ ނެތް ފަރާތްތަކަށް ލައިސެންސް ދުކުރެވޭނީ އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީންނެވެ.

އިމްޕޯޓް ލައިސެންސް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ބޭނުންވާނެ ލިއުންތަން:

 

ރެގިއެލޭސަން ނަމްބަރު 2012/R-34 (އެކްސްޕޯޓް، އިމްޕޯޓް އަދި ރީ-އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ) ވާ ގޮތުގެމަތިން ލައިސެންސް ނެތި މުދާ އެތެރެކޮންފައިވާނަމަ އެމުދަލުގެ ސީ.އައި،އެފް ވެލިއުގެ އަގުން ކޮންމެ ރުފިޔާއަކަށް 20 ލާރި ނެގޭނެއެވެ.

ނޯޓް: ހުށަހަޅާ ލިއެކިއުންތަކުގެ އަސްލު އަބުރާ ހުށަހަޅާފަރާތަށް ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.