×

އުޅަނދުފަހަރު

ޝިޕިންގ އެޖެންޓް

ޝިޕިންގ އެޖެންޓުން

ޝިޕިންގ އެޖެންޓުންގެ ޒިންމާތައް

 

އެޖެންޓު ބަދަލުކުރުން

ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ޝިޕިންގ އޭޖަންޓުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ލިންކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ.