×

އުޅަނދުފަހަރު

ރެޖިސްޓްރީކުރުން

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ތަފާތު ލައިސަންސްތައް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް އިން ދޫކުރެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން، މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް، ޝިޕިންގ އެޖެންޓުން، ލޯކަލް ކުރިއަރ އެޖެންޓުން، ބޮންޑް ކީޕަރުން، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތައް އަދި ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތައް ހިމެނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް، އެކަމަށް އެދޭ ފޯމާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި އެކު ކަސްޓަމްސްގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ހުށަހަޅާށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 3322001 އަށް ގުޅުއްވާށެވެ.