×

އުޅަނދުފަހަރު

ކާރގޯ މެނިފެސްޓް

ކާރގޯ މެނިފެސްޓް

ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 14 އަދި 15 ގައިވާ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް ކަނޑާއި ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއެތެރެކުރެވޭ ހުރިހާ މުދަލެއްގެ ސައްޙަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ މެނިފެސްޓް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
ކާރގޯ މެނިފެސްޓް ހުށަހެޅުމުގައި އެޖެންޓުންގެ ޒިންމާތައް

 

މެނިފެސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަގުތުތައް