×

އިމްޕޯޓަރުން

އިމްޕޯޓަރުންނާއި އެކްސްޕޯޓަރުން

އިމްޕޯޓަރުންނާއި އެކްސްޕޯޓަރުން ރެޖިސްޓްރީވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79) އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކްސްއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2013) ގައިވާ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަދި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގައި ރެޖިސްޓްރީވާންޖެހެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން ދޫކުރާ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދަންވާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށްނޫން އެހެން ބޭނުންތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރެޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ރެޖިސްޓްރީވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ މުދާ އުފުލާ ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރު އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސްގައި ރެޖިސްޓްރީވުމަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ބޭނުމަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރުގެ އިތުރުން އިމްޕޯޓަރ ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރެއް ނަގަންޖެހޭނެއެވެ.