×

އިމްޕޯޓަރުން

އެންޓްރީ / އެގްޒިޓް ޕާރމިޓް

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވަދެނިކުތުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފާސް ދޫކުރުން

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުތުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ކަސްޓަމްސް މައި އިމާރާތުގެ 03 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާތާ 7 ދުވަސް ތެރޭގައި (ބަންދު ދުވަސް ނުހިމެނޭގޮތަށް) ކަސްޓަމްސް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުތުމުގެ ފާސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.