×

އިމްޕޯޓަރުން

ބޮންޑް ކީޕަރުން

އިޖުރާޢަތުތައް

ބޮންޑު ކީޕަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާތާ 7 ދުވަސް ތެރޭގައި (ބަންދު ދުވަސް ނުހިމެނޭގޮތަށް) ކަސްޓަމްސް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުތުމުގެ ފާސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ދައްކަންޖެހޭ ފީ:

ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ކޮންމެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތަކަށް (ބޮންޑް ކީޕަރުންނަށް) އަހަރަކަށް ހިލޭ 5 ފާސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 5 ފާހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އިތުރުވާ ކޮންމެ ފާހަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 36 ގައިވާ ގޮތުން ފާސް ހަދައިދިނުމުގެ ފީ 200  ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.