×

އިމްޕޯޓަރުން

މުދަލުގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން

މުދަލުގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މުދާ އެތެރެކުރުމަށް މިހުއްދަ ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދާ އެތެރެކުރަންވާނީ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ.