×

އިމްޕޯޓަރުން

ޝިޕް ސްޓޯރ

ޝިޕް ސްޓޯރު

ޝިޕް ސްޓޯރުގެ ގޮތުގައި އެތެރެކުރެވޭ މުދާ ބަލައިފާސްކުރުން

ޝިޕް ސްޓޯރުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބަސްވުންތަކާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސްއާއި، ބޯޓް އިކުއިޕްމެންޓްތަކާއި، އާލާތްތަކާއި، ތެލާއި ފެނާއި ފަޅުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތި ފަދަ ތަކެއްޗެވެ.

ޝިޕް ސްޓޯރުގެ ގޮތުގައި ގެނެވޭ މުދަލުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ވެލުއޭޝަން ޑޮކިއުމެންޓޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މުދާދޫކުރުމަށްއެދި ކާރގޯ އެގްޒަމިނޭޝަނަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.