×

އިމްޕޯޓަރުން

ރީ-އިމްޕޯޓް

ރީ- އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުން

ރީ- އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދާ ބަލައިފާސްކުރުން

ރީ- އިމްޕޯޓްކަމަށް ބެލެވޭނީ އެމުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ގެންނަގޮތަށް ޑިކްލެރޭޝަން ފުރުމަށްފަހު، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެމުދާ ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އެމުދާ އަނބުރާ ގެނައުމުންނެވެ. މިފަދައިން ގެންނަ މުދަލުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދުގެ 128 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

ރީ- އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ވެލުއޭޝަން ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންއިން ނިންމުމަށްފަހު މުދާ ދޫކުރުމަށްއެދި ކާރގޯ އެގްޒަމިނޭޝަންއަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.