×

އިމްޕޯޓަރުން

ރީ-އެކްސްޕޯޓް

ރީ- އެކްސްޕޯޓް

ރީ- އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުން

ރީ-އެކްސްޕޯޓް މުދަލަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭގޮތަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަލެވެ. މިފަދަ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަކަށް ވާންވާނީ ބޭރުމީހެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ޒިންމާވާނެ އެޖެންޓެއް ހުންނަންވާނެއެވެ، ރީ- އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 118 ގައިވާ ތަކެތި އެކަންޏެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށްފަހު އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ވެލުއޭޝަން ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންއަށް ހުށަހަޅައި ނިންމުމަށްފަހު މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އެދި ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ކާގޯ އެގްޒަމިނޭޝަން ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.