×

އިމްޕޯޓަރުން

ޖެނެރަލް އިމްޕޯޓްމުދާ

އިމްޕޯޓް މުދާ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަންވާނީ މުދާ އެތެރެކުރިކުރި ފަރާތުންނެވެ. އަދި މުދާ ބަލައިފާސްކުރާއިރު އެހެންފަރާތެއް ޙާޒިރުވާންޖެހޭނަމަ އެކަން ހަމަޖެއްސުމަކީވެސް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 

ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދާ ބަލައިފާސްކުރުން

 

މުދަލުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ވެލުއޭޝަން ޑޮކިއުމެންޓޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މުދާދޫކުރުމަށްއެދި ކާރގޯ އެގްޒަމިނޭޝަނަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.