×

އިމްޕޯޓަރުން

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތައް

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތައް

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށް ގެންނަ މުދާ ބަލައިފާސްކުރުން

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށް ވެއްދޭނީ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގެ ނަމުގައި ކޮންސައިންކޮށްގެން ގެންނަ، އެ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގައި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްއިން ދީފައިވާ ބާވަތުގެ މުދަލެވެ.

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައަށް ވައްދާ މުދަލުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ވެލުއޭޝަން ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންއިން ނިންމުމަށްފަހު މުދާ ދޫކުރުމަށްއެދި ކާރގޯ އެގްޒަމިނޭޝަންއަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.