×

އިމްޕޯޓަރުން

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު / ގަބުރު

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު/ ގަބުރު ބަލައި ފާސްކުރުން

 

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 130 ގައިވާ މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު އިމްޕޯޓްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް އާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް މުދަލުގެ ބަޔާން ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.