×

އިމްޕޯޓަރުން

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް

 

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވެއްދޭނީ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ނަމުގައި ކޮންސައިންކޮށްގެން ގެންނަ، އެބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަކަށް ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްއިން ދީފައިވާ ބާވަތުގެ މުދަލެވެ.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާ މުދަލުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ވެލުއޭޝަން ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންއިން ނިންމުމަށްފަހު މުދާ ދޫކުރުމަށްއެދި ކާރގޯ އެގްޒަމިނޭޝަނަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހުޅުލޭގެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަކަށް ވައްދާ މުދަލެއްނަމަ މުދަލުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ވެލުއޭޝަން ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންއިން ނިންމުމަށްފަހު މުދާ ދޫކުރުމަށް އެދި ކާރގޯ އެގްޒަމިނޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ޑެލިވަރީ އޯޑަރުގެ 3 ކޮޕީއެވެ.