×

އިމްޕޯޓަރުން

ފައިސާ/ ޗެކް

ޗެކް / ފައިސާ އިން ޑިއުޓީ ދެއްކުން

ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ ނަގުދުފައިސާއިން ވެސް އަދި ކަސްޓަމްސްއަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައިވާ ޗެކުންވެސް ދެއްކޭނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ބޭންކެއްގެ ޗެކެއްވެސް ކަސްޓަމްސްއިން ގަބޫލުކުރާނެއެވެ. ނަގުދު ފައިސާއިން ޑިއުޓީ ދައްކަނަމަ ދައްކަންޖެހޭނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ބޭރު ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައެއްނުގަންނަނާނެއެވެ