×

އިމްޕޯޓަރުން

ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް

ޑިޕްލޮމެޓިކް ބޭނުންތަކަށް ގެނެވޭ މުދާ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 79/31)ގެ ދަށުން، ޑިޕްލޮމެޓިކް ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަލު ޑިއުޓީ ދައްކާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް ބޭނުންތަކަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަލުގެ ބަޔާން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.