×

އިމްޕޯޓަރުން

ޑިޕްލޮމެޓިކް ކާރގޯ

ޑިޕްލޮމެޓިކް ބޭނުންތަކަށް ގެނެވޭ މުދާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 79/31)ގެ ދަށުން، ޑިޕްލޮމެޓިކް ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަލު ޑިއުޓީ ދައްކާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް ޢިނާޔަތް ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.