×

އިމްޕޯޓަރުން

ރެޖިސްޓްރީކުރުން

އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޚާއްސަ ނަންބަރެއްދޭނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށާއި ކެންސަލް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

އާއިއެކު އެދިލައްވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.