×

އިމްޕޯޓަރުން

ރެޖިސްޓްރީކުރުން

އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޚާއްސަ ނަންބަރެއްދޭނެއެވެ.