×

އިމްޕޯޓަރުން

ރެޖިސްޓްރީކުރުން

އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޚާއްސަ ނަންބަރެއްދޭނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް، ކަސްޓަމްސް ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގައިޑްލައިން ވިދާޅުވުމަށް.