×

އެކްސްޕޯޓަރުން

ރެޖިސްޓްރީކުރުން

އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯރޓް/އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު 31/79 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯރޓް ކުރާނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެމްއީޑީ) ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯރޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން (އަމިއްލަ ބޭނުމުގައި ފޮނުވާ ތަކެތި ފިޔަވައި) ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސް އަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ނޯޓް: ހުށަހެޅި އަސްލު ލިޔުންތައް ބަލައި ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ވަގުތުން ވެރިފަރާތަށް ޙަވާލުކުރެވޭނެ އެވެ.