×

އެކްސްޕޯޓަރުން

ފައިސާ/ ޗެކް

ފައިސާ/ޗެކް

ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ ނަގުދުފައިސާއިން ވެސް އަދި ކަސްޓަމްސްއަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައިވާ ޗެކުންވެސް ދެއްކޭނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ބޭންކެއްގެ ޗެކެއްވެސް ކަސްޓަމްސްއިން ގަބޫލުކުރާނެއެވެ. ނަގުދު ފައިސާއިން ޑިއުޓީ ދައްކަނަމަ ދައްކަންޖެހޭނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ބޭރު ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައެއްނުގަންނަނާނެއެވެ.