×

އެކްސްޕޯޓަރުން

އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް

އެކްސްޕޯރޓް ލައިސަންސް

ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯރޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ރީ-އެކްސްޕޯރޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިޢު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އެއާއި އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް އަކީ އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް އަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

އަންނަނިވި ތަކެތި އެކްޕޯރޓް އަދި ރީ-އެކްސްޕޯރޓް ލައިސަންސް އަކާއި ނުލައި ފޮނުވިދާނެ އެވެ.