×

އެކްސްޕޯޓަރުން

ޕާރަސަނަލް އިފެކްޓްސްގެ ގޮތުގައި އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ މުދާ ބަލާފާސްކުރުން

ޕާރސަނަލް އިފެކްޓްސްގެ ގޮތުގައި އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުން

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ކުދި ކުދި ބޭނުންތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދަލުގެ ލިޔެކިޔުންތަށް ވެލުއޭޝަން ޑޮކިއުމެންޓޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކާގޯ އެގްޒަމިނޭޝަންގައި އެދުމުން އެކަމަށް އޮފިސަރަކު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.