×

އެކްސްޕޯޓަރުން

ކަސްޓަމްސް ސީލް

ކަސްޓަމްސް ސީލް

ކަސްޓަމްސް ސީލް މުދަލެއްގައި ޖެހުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ އެމުދާ ޗެކްކުރެވެންޖެހޭނީ ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުންކަމެވެ. ކަސްޓަމްސް ސީލް ނެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތަކުން މެނުވީ މި ސީލް ނެއްޓުމަކީ ކަސްޓަމްސް ޢާންމު ގަވާޢިދުގެ 550 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުށެކެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުދަލަކީ ކަސްޓަމްސް ސީލް ޖަހަންޖެހޭ މުދަލެވެ.