×

އެކްސްޕޯޓަރުން

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު / ގަބުރު

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު/ ގަބުރު

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ސީލްކުރަން އެދި ކާރގޯ އެގްޒަމިނޭޝަނަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.