×

އެކްސްޕޯޓަރުން

ޑިއުޓީ ފްރީ ޝިޕްމެންޓް

ޑިއުޓީ ހިލޭ ޝިޕްމެންޓް

ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް، ރީ-އެކްސްޕޯޓްކުރާ، ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ނުވަތަ އުފައްދާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މާވަހަރު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗަކުން އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ.

މާވަހަރުން އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ އޭގެ އެފް.އޯ.ބީ އަގުގެ 50% އެވެ.