×

އެކްސްޕޯޓަރުން

ޑިޕްލޮމެޓިކް ކާރގޯ

ޑިޕްލޮމެޓިކް ބޭނުންތަކަށް ގެނެވޭ މުދާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 79/31)ގެ ދަށުން، ޑިޕްލޮމެޓިކް ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އަދި ބޭރުކުރެވޭ މުދަލުގެ ޑިއުޓީ ދައްކާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް ޢިނާޔަތް ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.