×

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން

އެކްރެޑިޓޭޝަން

އެކްރެޑިޓޭޝަން

ކޯހުގެ ނަން ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް
ތަމްރީނު ހިންގާ މަރުކަޒުގެ ނަން ސެންޓަރ ފޯރ ކަސްޓަމްސް އެންޑް އެކްސަރސައިޒް ސްޓަޑީޒް
އެޕްރޫވްވި ތާރީޚް 16.02.2014
އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 3
އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ކޮލިފިކޭޝަން: ސެޓިފިކެޓް 3
މުއްދަތު: 20 ހަފްތާ