×

ކ.ތުލުސްދޫ ކަސްޓަމްސް

 

ކ.ތުލުސްދޫ ކަސްޓަމްސްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް  އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ތުލުސްދޫ ކަސްޓަމްގެ އޮފިސަރުން ސަރަޙައްދުގައި ހިންގާ އަދި ބިނާ ކުރެވެމުންދާ ރިސޯޓްތަކަށް މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރެއެވެ.