×

ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް

ހދ. ހަނިމާދޫ ކަސްޓަމްސް އޮފީސް

ހދ.ހަނިމާދޫ ކަސްޓަމްސް

 

ހދ.ހަނިމާދޫ އަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ވައިގެ ބަނދަރެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ ރާއްޖެއިން ފުރާ އަދި އަންނަ ފަސިންޖަރުންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އޮފީހެއް ހުޅުވުނެވެ. އަދި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ގެންދެވެއެވެ.