×

ހއ.އުލިގަމް ކަސްޓަމްސް

 

ސަރުކާރު ހިންގުން ޑީސެންޓްރަލައިޒް އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ހއ. އުލިގަމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހެއް ހުޅުވުފައި ހުރެއެވެ. މިގޮތުން އުލިގަމް ކަސްޓަމްސްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ދިވެހިރާއްޖެ މަގުން ދަތުރުކުރާ ޓުއަރިސްޓް ޔޮޓްތަކަށް ކްލިއަރެންސް ދިނުމެވެ. އަދި އުލިގަމުން ދެވޭ ޚިދުމަތަކީ މާލެ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުންދެވޭ ކްލިއަރެންސް ޚިދުމަތާ އެއްގޮތް ޚިދުމަތެކެވެ.