×

މުޢައްސަސާ އާއި ބެހޭ

މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑު

މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑު

ނޯޓް: މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ އެލަވަންސްތަކުގެ ތަފްޞީލްކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.