×

މުޢައްސަސާ އާއި ބެހޭ

ކަސްޓަމްސްއާ ބެހޭ

ތަޢާރަފް

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ މަދަނީ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އުފެދުނީ 11 މެއި 2011 ގައި ތަސްދީގު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ.

 

މުއައްސަސާގެ ޒިންމާތައް