×

މުޢައްސަސާ އާއި ބެހޭ

ތަސައްވުރު / ކުރިމަގު

ތަސައްވުރު/ކުރިމަގު

ތަސައްވުރު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަދެ ނިކުމެވާ ދޮރޯށިތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވިޔަފާރިއާއި ދަތުރުފަތުރަށް އެންމެ ފަހި ލުއިފަސޭހަ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގައި، ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރާ، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކަސްޓަމްސްއަކަށްވުން.

 

ކުރިމަގު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓޭނެގޮތުގެ މަތިން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރިއާއި ދަތުރުފަތުރަށް ރައްކާތެރި، ފަހި، ލުއިފަސޭހަ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދީގެން، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކޮށް، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އަދި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާތަކެތި އެތެރެވުވުމާއި ބޭރުވުން ހުއްޓުވައި، އަދި އެނޫނަސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކަށް ފާރަވެރިވެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަދެނިކުމެވާ ދޮރާށިތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން.

 

މަގުސަދުތައް

ޒިންމާތައް